Gdzie zgłosić skargę na nieuczciwego pracodawcę?

Państwowa Inspekcja Pracy

Skargę na nieuczciwego pracodawcę można złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy. Jej autorem może być zarówno obecny czy były pracownik danej firmy, jak i osoba całkowicie postronna. Oświadczenie można złożyć osobiście, ale także przesłać drogą mailową czy przekazać wiadomość ustnie (na miejscu, do protokołu). Pracownicy organu wykonujący czynności kontrolne u pracodawcy są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że osoba skarżąca wyraziła na to pisemną zgodę.

Sądy pracy

Sprawy ze stosunku pracy są rozstrzygane przez sądy pracy.

Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:

ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,

stosowania norm pracy.

Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy:

– o ustalenie istnienia stosunku pracy,

– o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

– o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia

– o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

– sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

 

Właściwość miejscowa sądu

Pozew może być wniesiony bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

 

Terminy na odwołanie się do sądu pracy

Zgodnie z przepisem art. 264 kodeksu pracy termin na wniesienie sprawy do sądu pracy wynosi 21 dni od dnia:

– doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,

– doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Kontakt

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Skip to content