O OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest reprezentatywną organizacją związkową w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Naczelnym postulatem OPZZ na lata 2018-2022 jest zwiększenie płac pracowników w Polsce. Jego realizacja będzie miała wieloaspektowe, krótko i długoterminowe korzyści, wyrażające się między innymi poprzez:
• poprawę warunków życia pracowników i ich rodzin;
• wzrost popytu wewnętrznego i powiązanego z nim wzrostu nowych miejsc pracy
• zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa, a więc poprawę finansowania takich usług publicznych jak ochrona zdrowia i edukacja;
• wyższe emerytury

Każde stanowisko, opinia, uchwała czy apel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych ma na celu realizację w praktyce fundamentalnej zasady godnej pracy i godnego życia dla wszystkich. Nie zgadzamy się, aby władze i instytucje publiczne pozostawiały obywateli samym sobie, z ich potrzebami i problemami. Przeciwstawiamy się pogłębianiu nierównowagi w relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Związki zawodowe są kluczowe w kwestii ustanawiania partnerskich relacji w stosunkach pracy, przede wszystkim na poziomie zakładu pracy. Dla poprawy skuteczności ważne jest systematyczne powiększanie naszej bazy członkowskiej oraz wzrost znaczenia głosu związkowego i pracowniczego w opinii publicznej.
OPZZ jest inicjatorem powstania Nadziei.

O CoopTech Hub

CoopTech Hub to pierwsze w Polsce centrum technologii spółdzielczych, prowadzone przez PLZ Spółdzielnię. Naszym celem jest tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości. Edukujemy, szkolimy, doradzamy i wdrażamy własne rozwiązania technologiczne. Postrzegamy innowację jako usługę publiczną, która powinna być powszechnie dostępna i zrozumiała.

Oferuje technologie i usługi oparte o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu, przeznaczone dla: samorządów, instytucji kultury, szkół i NGO, mieszkanek i mieszkańców, biznesu. CoopTech Hub kooperuje zamiast konkurować.
CoopTech Hub zaprojektował i koordynował budowę Nadziei.

O Konfederacji Pracy Młodych

Konfederacja Pracy Młodych jest inicjatywą oddolną i stanowi formę wyciągnięcia ręki do wszystkich, niezależnie od formy zatrudnienia: studentów, praktykantów, stażystów, osób bezrobotnych, biernych zawodowo i każdego, kto chce angażować się w solidarnościową walkę o lepsze warunki pracy.
Konfederacja Pracy Młodych napisała Nadzieję!

Zespół

Jan Zygmuntowski

Dyrektor programowy CoopTech Hub

Nadia Oleszczuk

Przewodnicząca Konfederacji Pracy Młodych przy OPZZ

Piotr Ostrowski

Wiceprzewodniczący OPZZ

Julia Jusińska

Główna specjalistka ds. funduszy europejskich OPZZ

Kontakt

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Skip to content